Prihlásiť
ÚRADNÉ PREKLADY, SÚDNE PREKLADY, ALEBO PREKLADY S PEČIATKOU
                                                                       

Úradný prekladateľ

Preklady takéhoto druhu sú preklady, ktoré vyhotovuje úradný prekladateľ. Každý úradný prekladateľ je oficiálne zapísaný v zozname prekladateľov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR. Je teda jeho externým zamestnancom, ktorý vykonáva prekladateľskú činnosť po splnení požiadaviek súvisiacich s prekladom úradných a právnych dokumentov. 
Z právneho hľadiska upravuje činnosť prekladateľov zákon č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a vyhlášk 490/2004, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004. Prekladateľ zapísaný v zozname pri výkone svojej činnosti používa úradnú pečiatku s priemerom 36 mm a preukaz, ktorým sa na požiadanie oprávnenej osoby preukazuje. 


Kvalita prekladu

Kvalita súdneho prekladu úradného prekladateľa ja zaručená jeho odbornou kvalifikáciou založenou na dosiahnutom vzdelaní, zložením odbornej skúšky a predchádzajúcou prekladateľskou praxou. Úradný/súdny prekladateľ je jednoznačne a sám zodpovedný za kvalitu prekladu bez možnosti zásahu do prekladu inou osobou. Výhodou vyžiadania súdneho prekladu u úradného prekladateľa je komunikácia vo veci charakteru prekladu, kultúrneho špecifika prekladu a ceny prekladu. 


Pohľad zo strany klienta ako zadávateľa prekladu

Každý z nás sa v snahe nechať si vyhotoviť súdny preklad berie do úvahy zvyčajne tri faktory: úradnú pečiatku, kvalitu prekladu a cenu prekladu. Väčšina zadávateľov prekladu kladie dôraz predovšetkým na samotné získanie prekladu s úradnou pečiatkou, ale nemyslí na možnú nedostatočnú kvalitu prekladu, ktorá vám môže skomplikovať život na príslušných úradoch, ktorým budete príslušné úradne preložené dokumenty ako sú rodné listy, výpisy z registra trestov, súdne rozhodnutia, alebo zmluvy predkladať. Preto vám odporúčame vybrať si kvalitného úradného prekladateľa, ktorý nevykonáva prekladateľskú činnosť za prehnane nízku cenu. V tomto ohľade sme zástancami kvality prekladu s cieľom získať čo najpresnejší, najvernejší a najzrozumiteľnejší preklad.