free website templates
"GDPR" - Informačná povinnosť

AJZU Jazykovej školy ako prevádzkovateľa podľa §-u 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) a článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, tzv. GDPR - General Data Protection Regulation (ďalej len „GDPR“)
Mgr. ĽuboslavZumerling – AJZU Jazyková škola so sídlom na ulici A. Kmeťa 581/12,
968 01 Nová Baňa, IČO: 44 566158, je v zmysle §-u 5 zákona a podľa čl. 4, ods. 7 GDPR prevádzkovateľom – právnickou osobou, ktorá určila účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.
Kontaktná osoba pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov u prevádzkovateľa je: Mgr. Ľuboslav Zumerling, tel.č.: 0915 887 995, e-mailová adresa: info@ajzu.sk.
Osobnými údajmi sú podľa §-u 2 zákona údaje týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
Dotknutá osoba je identifikovaná / identifikovateľná osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú:
- Klienti a potenciálni klienti
- Deti, ktoré sa zúčastňujú letných táborov
- Lektori
- Ďalší dodávatelia – živnostníci
- Kontaktné osoby dodávateľov – právnických osôb
Spracúvanie osobných údajov je podľa čl. 4, ods. 2 GDPR a §-u 5, ods. e) zákona spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, vyhľadávanievymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje podľa čl. 6, ods. a), b), c), f) nariadenia GDPR
na základe týchto právnych titulov:
 Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, napr. vedenie účtovníckej agendy s dobou spracovania 10 rokov.
 Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, napr. objednávka kurzu.
 Spracúvanie na základe súhlasu dotknutej osoby – zasielane newslettra alebo spracovanie fotografií a videozáznamov.
 Spracúvanie na účely oprávnených záujmov – kontaktné údaje potenciálnych klientov a komunikácia s klientmi, dodávateľmi a inštitúciami.
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje podľa ods. d) a e) článku 6 GDPR na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, ani na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

Účely spracovania
• Prihlasovanie na kurz – doba uchovávania údajov je 5 rokov
• Evidencia študentov – doba uchovávania údajov je 10 rokov (poskytnutie údajov v rámci prihlášky na kurz je zmluvnou požiadavkou a zároveň podkladom do účtovníckej agendy)
• Databáza lektorov – doba uchovávania údajov je 10 rokov (zmluvy a faktúry lektorov)
• Účtovníctvo a účtovné doklady – doba uchovávania je stanovená zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve na 10 rokov; príjemcom údajov je sprostredkovateľ - účtovník
• Organizácia AJZU letného tábora- doba uchovávania údajov je 10 rokov(poskytnutie údajov v rámci prihlášky na letný tábor je zmluvnou požiadavkou a zároveň podkladom do účtovníckej agendy)
• Propagácia AJZU letného tábora vo forme fotografií a videozáznamov–doba uchovávania údajov závisí od dobrovoľne udeleného súhlasu, ktorý je možné kedykoľvek odvolať. Príjemcom údajov sú návštevníci webovej stránky alebo FB stránky.
• Marketingové a propagačné aktivity (newsletter) – doba uchovávania údajov závisí od dobrovoľne udeleného súhlasu, ktorý je možné kedykoľvek odvolať.
• Komunikácia elektronickou poštous klientmi, inštitúciami a dodávateľmi – doba uchovávania údajov je 5 rokov (poskytnutie údajov je na dobrovoľnej báze)
Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, s výnimkou údajov dostupných na webe a FB stránke (fotky, videá, propagačné materiály, informácieo lektoroch).
Okrem údajov zverejnených na webovej a FB stránke alebo v účtovnej agendy zostávajú osobné údajeevidované výhradne u prevádzkovateľa, bez ich poskytnutia tretej osobe.
Prevádzkovateľ nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Práva dotknutých osôb
Články 15 až 22 a 82 GDPR určujú práva dotknutých osôb nasledovne:
• Právo na prístup k údajom – prevádzkovateľ poskytne potvrdenie o údajoch, ktoré spracúva, podľa čl. 15, vrátane kópie osobných údajov
• Právo na opravu nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov
• Právo na vymazanie („zabudnutie“) – pokiaľ dotknutá osoba odvolá súhlas a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie alebo sa osobné údaje spracúvali nezákonne, prípadne naopak, ich výmaz je potrebný na splnenie zákonnej povinnosti, resp. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 6, ods. 1 f) a neprevažujú oprávnené dôvody alebo osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa pôvodne získali
• Právo na obmedzenie spracúvania –v prípadoch, keď ešte nie je možný výmaz údajov
• Právo na prenosnosť údajov medzi dvoma prevádzkovateľmi
• Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, vrátane namietania proti profilovaniu
• Právo podať sťažnosť / návrh na začatie konania dozornému orgánu, t.j. Úrad na ochranu osobných údajov
• Právo na náhradu škody 

Kontakt

+421 915 887 995

info@ajzu.sk

AJZU Jazyková škola
A.Kmeťa 12,
968 01 Nová Baňa
IČO: 44566158
DIČ: 1075581738
Bankove spojenie:
SK22 7500 0000 0040 2789 9042